Berichten

Bijtelling privé gebruik auto vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 krijgen we voor het eerst te maken met het verstrijken van de 60-maanden termijn welke voorkomt bij de bijtelling privé gebruik auto.
Met name voor auto’s in de categorie (plugin) hybride en elektrisch kan dit voor een grote wijziging in de forfaitaire bijtelling voor privé gebruik auto zorgen.
Aan de hand van onderstaand schema en voorbeelden willen we verduidelijken hoe de bijtelling moet worden bepaald na het verstrijken van de termijn.
Tijdig voorsorteren om een onverwacht hoge belastingaanslag te voorkomen is dan ook ons advies.Bijtelling privé gebruik bestelauto?

Soms is er onduidelijkheid of er voor een bestelauto wel of geen (forfaitaire) bijtelling voor privégebruik moet worden toegepast. Een intern stuk van de fiscus hierover is nu beschikbaar.

Goederenvervoer
In principe geldt voor een bestelauto geldt dezelfde bijtelling voor privégebruik zoals we die kennen voor gewone personenauto’s. Een uitzondering is er voor de bestelauto die ‘naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen’. Dit begrip is door de rechtspraak de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Onlangs is er een intern stuk openbaar gemaakt waarin de ‘Belastingdienst/team Auto/Privégebruik auto’ een overzicht geeft van deze rechtspraak.

Vier categorieën
Er zijn vier ‘soorten’ bestelauto’s die door hun aard en inrichting uitgezonderd zijn van de forfaitaire bijtelling:

 1. De bestelauto waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en ook de bevestigingspunten niet meer beschikbaar zijn.
 2. De bestelauto waarbij het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak. Tevens moet de laadruimte ook 90% of meer van de totale inhoud zijn.
 3. De bestelauto die zo groot is dat hij niet in een parkeergarage kan, waarbij er vaste stellingen in de laadruimte zitten en waarbij de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen.
 4. De bestelauto die vies en stoffig is waarbij ook de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen.

Hoe groot precies een auto moet zijn om te groot te zijn of hoe vies en stoffig een auto moet zijn, zal per situatie bekeken moeten worden. In geval van twijfel kan er vooroverleg met de belastingdienst gepleegd worden.
Natuurlijk kunt u uit voorzorg een sluitende kilometeradministratie bijhouden.
Ook bestaat de mogelijkheid een verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik’ aan te vragen. Let wel op dat er dan geen enkele kilometer privé mee gereden mag worden!

Geen bijtelling, wel privé-kilometers?
Als er geen forfaitaire bijtelling geldt, maar de bestelauto toch privé wordt gebruikt, dan wordt de waarde van het privégebruik belast. Het aantal privé-kilometers wordt dan vermenigvuldigd met de kilometerprijs voor de betreffende bestelauto.
Vaak zal de correctie op basis van werkelijke privé kilometers lager uitpakken dan de forfaitaire bijtelling.

Meer informatie
Voor degene die het interne stuk wil lezen kunt u die hier vinden. Heeft u vragen hoe met uw bestelauto om te gaan, zijn wij altijd bereikbaar om mee te denken.

Vakantie 2017


In verband met een korte vakantie zijn wij vanaf 7 augustus (week 32) tot en met 18 augustus (week 33) gesloten. Op email wordt minder snel gereageerd dan u van ons gewend bent. Voor spoedgevallen zijn wij telefonisch wel bereikbaar.
Wij vertrouwen op uw begrip en wensen u alvast een fijne vakantie.

Beste wensen voor 2017

Voor de laatste dagen van ’t jaar
veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen.

Wij wensen iedereen een gezond, gelukkig en succesvol 2017.
Vanaf dinsdag 3 januari 2017 staan wij weer voor u klaar.

Uitstel Wet DBA tot 2018

Het kabinet heeft gereageerd op de toenemende onrust over de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) door de werking van de wet uit te stellen in elk geval 2018. De signalen van zzp’ers dat zij geen opdrachten meer krijgen door alle onduidelijkheid heeft dus (tijdelijk?) zijn vruchten afgeworpen.

Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen“, zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën over de zzp’ers. Dat opdrachtgevers minder vaak zaken doen met schijnzelfstandigen is volgens het kabinet het probleem niet. “Maar soms worden ook echte ondernemers niet ingehuurd, en dat is niet goed.

Geen boetes

Wiebes zegt dat het komende jaar, of langer als dat nodig is, de knelpunten van de wet worden opgelost. Intussen wordt de handhaving van de wet uitgesteld en dat betekent dat de Belastingdienst geen boetes uitdeelt of naheffingen oplegt.
Met een uitzondering voor de echte kwaadwilligen“, zegt Wiebes. Dat zijn zzp’ers en opdrachtgevers die duidelijk een werkgevers-werknemersrelatie hebben, en er dus duidelijk geen sprake is van een zelfstandige ondernemer.

Het kabinet heeft de Tweede Kamer inmiddels van het besluit op de hoogte gesteld. Ook daar zijn veel twijfels ontstaan over de juiste uitwerking van de wet.
Premier Rutte: “De wet heeft een doel, en dat is schijnzelfstandigheid eruit filteren. Maar we willen proberen de onduidelijkheid weg te nemen.
Minister Asscher van Sociale Zaken: “Waar het ons om ging is het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Daar is iedereen het mee eens. Maar het is niet onze bedoeling om ondernemers te beknotten.” Volgens minister Asscher komt het vaker voor dat een kabinet bij bepaalde wetgeving moet “bijsturen”.

Bewaarplicht van digitale facturen

Als ondernemer bent u verplicht uw administratie minimaal zeven jaar te bewaren. Hierbij is het van belang dat de facturen controleerbaar zijn. Nu steeds meer facturen digitaal worden verstuurd, hoe zorgt u er dan voor dat deze voor bij een eventueel boekenonderzoek controleerbaar zijn?

Bewaren facturen

Twee goede redenen om uw facturen op de juiste wijze te bewaren zijn:

 1. Belastingcontrole: u moet uw administratie op een zodanige wijze bewaren dat u bij een belastingcontrole binnen een redelijke termijn alle opgeslagen factuurgegevens ter beschikking kunt stellen.
 2. Echtheidskenmerken: u moet kunnen aantonen dat de factuur alle echtheidskenmerken nog bevat. U moet uw inkoop- en verkoopfacturen dan ook bewaren in de originele vorm. De digitaal verstuurde en ontvangen facturen moeten daarom digitaal worden opgeslagen en bewaard.
  Digitale facturen af te drukken en vervolgens te verwijderen is dus niet toegestaan.
  Omgekeerd geldt hetzelfde: wordt een papieren factuur gescand, is het aan te raden om ook de papieren factuur te bewaren. Bij het scannen kunnen bepaalde gegevens, bijvoorbeeld het watermerk, verloren gaan.
Digitale facturen

U moet uw digitale facturen dus niet alleen digitaal bewaren, maar het is ook aan u om aan te tonen dat de facturen niet gewijzigd zijn nadat deze zijn ontvangen, dan wel zijn verzonden.

U kunt dit doen door:

 • het pdf-bestand van uw inkoopfactuur te beveiligen. En bewaar de e-mail waarin u de factuur heeft ontvangen. Dit geldt eveneens voor uw verkoopfactuur.
 • een elektronische handtekening van de afnemer te vragen. Ook is het raadzaam opdrachtbevestigingen, betalingsbewijzen, e.d. die bij de facturen horen, te bewaren.
Afwijkende afspraken met fiscus

Natuurlijk is het mogelijk om individueel afspraken te maken met de Belastingdienst over de wijze waarop u uw facturen (en uw administratie) bewaart. De gemaakte afspraken zijn alleen van toepassing voor de fiscale wetgeving. Zo kunt u een afspraak maken over het printen en/of wijze van bewaren van digitale facturen.

Boete

Als u niet aan de (afgesproken) bewaarplicht voldoet, kan dit heel vervelend voor u uitpakken. De Belastingdienst kan niet alleen een boete opleggen, maar u kunt ook strafrechtelijk vervolgd worden.

Prinsjesdagspecial 2016

20 september 2016 was het Prinsjesdag en is het Belastingplan 2017 gepresenteerd.
In samenwerking met Fiscaal up to Date heeft het Register Belastingadviseurs de voorgestelde fiscale maatregelen voor u samengevat in de RB Prinsjesdagspecial 2016.
Mocht u naar aanleiding van één of meerdere onderwerpen vragen hebben, zijn wij graag bereid u van een nadere toelichting te voorzien.

Vrijval voorziening voor borgstelling kwijtscheldingswinst

Casus

X bezat middellijk 40% van de aandelen BV B. In augustus 2007 sloot BV B een krediet af bij de bank waarbij X zich borg stelde voor € 150.000. In mei 2010 ging BV B failliet. In juni 2011 werd X aangesproken door de bank. X kon het bedrag van € 150.000 niet betalen en bood daarom aan € 30.000 te betalen tegen finale kwijting. De bank ging akkoord, waarna X betaalde op 3 augustus 2011.

Meningsverschil

De inspecteur accepteerde bij de aanslagregeling Inkomstenbelasting 2010 een voorziening van € 150.000 en nam voor 2011 een TBS-resultaat van € 120.000 in aanmerking. X ging in beroep tegen de aanslag Inkomstenbelasting 2011.
Rechtbank Den Haag was het met de inspecteur eens dat de kwijtscheldingswinstvrijstelling niet van toepassing was, maar Hof Den Haag dacht daar anders over. Op het beroep in cassatie van de staatssecretaris heeft A-G Niessen een conclusie uitgebracht. De A-G leidde uit een arrest van de Hoge Raad van 9 maart 2012 af dat de met de regresvordering rechtstreeks samenhangende betalingsverplichting van de borgsteller aan de crediteur behoorde tot het werkzaamheidsvermogen vanaf het moment waarop de borgstelling tot stand kwam. In het jaar voorafgaand aan de betaling, kon dan uit hoofde van de borgtocht een passiefpost worden gevormd voor de toekomstige uitgave. Wanneer werd afgesproken dat de verplichting werd teruggebracht en daarna het restant werd betaald, werd de eerder gevormde voorziening afgewikkeld. Voor een deel werd zij afgeboekt in verband met de betaling (€ 30.000) en voor het restant werd zij ten gunste van de winst verminderd (€ 120.000). Per saldo leidde X volgens de A-G dus een verlies van € 30.000, nadat aanvankelijk ervan was uitgegaan dat het verlies € 150.000 zou bedragen.

Advies advocaat-generaal

Het verschil van € 120.000 was volgens de A-G kwijtscheldingswinst. De afboeking van het restant van de voorziening vloeide namelijk voort uit het feit dat de bank voor het overige zijn vordering op X had prijsgegeven. Ondanks het accessoire karakter van de borgtocht, bestond volgens de A-G immers tussen de schuldeiser en de borg een zelfstandige verbintenis die door de crediteur geheel of gedeeltelijk kon worden prijsgegeven. De A-G adviseerde de Hoge Raad het beroep in cassatie van de staatssecretaris ongegrond te verklaren.

(via Fiscaal up to Date)

Anticipeer op de nieuwe box-3 heffing

Hoe werkt de nieuwe box-3 heffing?

De bestaande box-3 heffing gaat ervan uit dat u 4% (fictief) rendement per jaar maakt, waarover u 30 procent belasting betaalt. Dat betekent dat de belastingdienst 1,2% van uw rendement neemt. Bij een rendement op uw spaarrekening van zeg 0,5% per jaar, betekent het dus dat u, na aftrek van de belasting, 0,7% per jaar negatief spaart. De belastingdruk op uw rendement is, in dit voorbeeld, maar liefst 240%. En dan hebben we de inflatie, die het vermogen ook uitholt, nog achterwege gelaten.

In het nieuwe systeem (met ingang van 2017) wordt het, met name voor de vermogens boven de 100.000 euro, nog slechter. Het belastingpercentage blijft 30% maar het bestaande (fictieve) rendement van 4% wordt ingeruild voor een rijtje dat varieert van 2,91% tot 5,5%. Daardoor wordt het deel uit het werkelijke rendement dat de belastingdienst zich toedeelt, ook anders. Die gaat variëren van 0,9% bij de eerste schijf tot 1,65% bij de derde schijf. Met de huidige lage rente is het dus nu al duidelijk dat de belastingdienst met de nieuwe rekenmethode opnieuw meer dan 100% belasting gaat heffen op het rendement.

Schijf Grondslag box 3 Percentage 1,63% Percentage 5,5% Gecombineerd percentage
1 Tot en met 75.000 euro 67% 33% 2,91%
2 Van 75.000 euro tot en met 975.000 euro 21% 79% 4,69%
3 Vanaf 975.001 euro 0% 100% 5,5%

Grondslag is totaal vermogen minus heffingvrij vermogen van 25.000 euro per persoon.

Een aantal tips om te anticiperen op de nieuwe box-3 heffing
Verminder uw box-3 vermogen voor 1 januari 2017

Een simpele boodschap: als je in de verkeerde box (3) zit, zorg dan dat het geld er voor 1 januari aanstaande niet meer staat. Door een eigen BV of een fonds voor gemene rekening op te richten en uw geld daar in te stoppen, kunt u wegblijven uit box 3. Bij zo’n alternatief is de belasting 40% van het werkelijke rendement. Bij een spaarrente van 0,5% is de belastingdruk 0,2%. Dat klinkt vriendelijker dan 1,65% van een (te hoog) fictief rendement. Het nadeel van dit alternatief is wel dat er meer kosten (administratie, belastingaangifte) aan zijn verbonden. Veel kunt u vast zelf doen waardoor die kosten beperkt kunnen blijven.

Los dit jaar (een deel van) de lening voor uw eigen woning af met spaargeld

Aflossen van (een deel van) uw lening voor uw eigen woning met uw eigen spaargeld kan voordelig zijn. U bespaart dubbel: minder belastingdruk op uw box-3 vermogen en ook nog eens lagere woonlasten. Als u voor uw lening 4% rente moet betalen terwijl uw spaargeld maar met 0,4% rendeert, dan kan extra aflossen heel profijtelijk zijn. Pas wel op voor boeterente als u extra aflost. Informeer daarom eerst bij uw hypotheekverstrekker. Ook als u een spaarhypotheek hebt, moet u hier extra aandachtig aan schenken.

Sluit leningen voor uw eigen woning (over) binnen de familiekring

In de familiekring kan (vaak) een kind geld nodig hebben voor een huis en een ander (meestal een ouder of oom/tante) kan vermogen hebben dat op de bank nauwelijks rendeert met de huidige lage rente. Geld uitlenen binnen de familie kan dan een win-win situatie zijn. Een (hypothecaire) lening geven tegen bijvoorbeeld 3% levert de ouder wat meer op dan de spaarrekening en voor het kind is het om het even of er 3% betaalt wordt aan een bank of aan een familielid. Is er nog ruimte om te schenken en wil de ouder een deel van het voordeel aan het kind geven, bestaat daar ook een mogelijkheid voor.

Betaal uw voorlopige belastingaanslagen voor 1 januari 2017

Aanwezige belastingschulden op de peildatum zijn niet aftrekbaar. Een lager banksaldo heeft wel invloed op de peildatum. Nog niet betaalde belastingaanslagen kunt u dan ook beter voor 1 januari betalen dan na 1 januari. Denkt u, of weet u, dat u voor het jaar 2016 moet gaan bijbetalen, vraag dan alvast een hogere voorlopige aanslag aan en betaal die voor de peildatum.

Maak individueel bezwaar tegen de belastingaanslag over 2017

De kans is groot dat de rechter de nieuwe box-3 heffing niet goedkeurt. Er is (opnieuw) een stapeling van allerlei ficties en forfaits, er zijn allerlei discutabele uitgangspunten gehanteerd, er is nog steeds geen tegenbewijsregeling en de relatie met de werkelijkheid is ver te zoeken. Kortom, er is een (grote) kans dat de rechter deze heffing gaat afkeuren.

De verwachting is dat er inzake de nieuwe box-3 heffing, best weer een massaal bezwaar procedure gaat komen. U heeft de beste kaarten wanneer u juist niet meedoet aan een massaal bezwaar procedure en in plaats daarvan individueel bezwaar maakt. Als u individueel bezwaar maakt, mag u namelijk een extra argument in uw bezwaarschrift opvoeren. Het gaat dan om de zogenoemde individuele buitensporige last. U mag duidelijk maken dat juist u als individu hard wordt getroffen door de nieuwe belastingmaatregel. Bij massaal bezwaar is de procedure meer gericht op het nieuwe stelsel zonder dat naar de individuele uitkomst wordt gekeken.
Waarschijnlijk is dit nog niet het laatste dat er voor 1 januari 2017 gezegd en geschreven wordt over de nieuwe box-3 heffing.

Meer ruimte hypotheek voor tweeverdieners in 2017

Tweeverdieners die een huis willen kopen, kunnen volgend jaar mogelijk opnieuw meer lenen voor hun hypotheek.

Dat is een voorstel dat het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën bevestigt dat dit voorstel ter consultatie is voorgelegd aan hypotheekvertrekkers en -adviseurs. Ook voor tweeverdieners die hun huis willen verbeteren zou de leennorm worden opgerekt.

Tweede inkomen weegt zwaarder mee

Het initiatief gaat vooraf aan de jaarlijkse vaststelling van de maximale leenbedragen door het Nibud. Het ministerie stelt voor om het tweede inkomen vanaf 2017 voor 60% mee te laten tellen bij het bepalen van de maximale hypotheek.

De leencapaciteit van tweeverdieners ging er in 2016 al op vooruit. Sinds dit jaar mag het tweede inkomen namelijk voor 50% worden meegeteld. Voor die tijd was dat nog 33%. Tweeverdieners konden door de recente wijziging in het gunstigste geval zo’n € 20.000 meer lenen dan voorheen.

Uitzondering loan-to-value

Ook wordt er volgend jaar voor sommige gevallen een uitzondering gemaakt voor de zogenoemde loan-to-value, de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van het huis. Die is voor het jaar 2016 102% procent en wordt in 2017 verlaagd naar 101%.

De uitzondering kan gelden voor kopers en eigenaren van huizen die “noodzakelijke verbeteringen voor de veiligheid” nodig hebben. Hierbij kun je denken aan funderings- of dakherstel.

Show Buttons
Hide Buttons